Site Overlay

Industrikommunernas möte i Örnsköldsvik

Nätverket Svenska industrikommuner har träffats i Örnsköldsvik den 11-12 april. Huvudtemat för mötet var industriella småföretag och deras tillväxtförutsättningar. Vid mötet framkom att industrin fortsatt har stor betydelse för Sverige och välfärden. Industrin skapar även innovationer så landet kan möta stora samhällsutmaningar och industrin skapar förutsättningar för att leva och utvecklas i hela landet. I sammanhanget är då de små- och medelstora företagen (SME) viktiga då de skapar lokal förutsättningar.

Vid mötet medverkade statssekreteraren i näringsdepartementet Emil Högberg. Han talade om betydelsen av industriella småföretag och deras tillväxtförutsättningar. De viktigaste åtgärder, som regeringen fokuserar på är: grön omställning, digitalisering/smart industri och kompetensförsörjningsfrågor.

Industrikommunerna lyfte fram de problem kommunerna och näringslivet upplever med att de statliga stimulansmedlen ofta ställs till förfogande med kort varsel och det är då svårt för kommunerna och företagen att ta tillvara dessa resurser. Dessutom är även genomförandetiden ofta för kort. Regeringen borde därför fundera på om resurserna gör maximal nytta. Det finns även behov av att olika statliga myndigheter samarbetar mer för att underlätta för kommunerna. Industrikommunerna kommer nu att tillsammans med näringsdepartementet hitta former för en löpande dialog. Dessutom kommer industrikommunerna att ställa samman sina synpunkter och frågor och redovisa dessa till regeringen/departementet. Det är då viktigt att industrikommunerna, som en seriös samtalspart, är konstruktiva och redovisar de problem som hindrar näringslivsutvecklingen i kommunerna.

Vid mötet deltog även Företagarnas VD Günther Mårder och han beskrev småföretagens tillväxtförutsättningar och hinder. Bland annat framkom att 99,4% av alla företag är SME företag. 29% eller 130 miljarder av kommunernas intäkter kommer från SME- företag. En av de utmaningar Företagarna ser rör frågan om skolan gör allt för att förbereda dagens unga på rätt sätt för arbetslivet? Det handlar då enligt Företagarna huvudsakligen om: rätt attityd – ansvarstagande – självgående. Industrikommunerna och Företagarna är nu överens om att utveckla samarbetet i framtiden.

VD Göran Lundwall talade vid mötet om ALMI:s olika stöd till småföretag, som ett statlig bolag. Nyutlåning och tillväxt samt affärsutveckling är en stor del av verksamheten. Finansieringsrådgivning rör företag som vill se över lönsamheten utan att vara beroende av långivare. ALMI Invest jobbar med ägarkapital till nya företag och arbetar mycket med Start ups under tidiga skeenden.
Ett uppskattat inslag under mötet var de lokala SME- företag som medverkade i programmet och reflekterade över mötestemat om industriföretagens tillväxtförutsättningar. De som medverkade var Leif Lundgren, VD Örnalp/Unizon och Marita Sjödin, Plant Manager, Nordic Flanges. Örnalp/Unizon tillverkar specialutrustning för exempelvis off- shore industrin och kärnkraft- verken. Nordic Flanges tillverkar flänsar till rörsystem.

När det gäller rekrytering och kompetensförsörjning framkom bland annat vikten av hitta system för att få in personer i arbetslivet som är långt från arbetsmarknaden och i det sammanhanget har även företagen en roll när det exempelvis gäller integration. SME- företagen önskar enklare verktyg, redskap och enklare regler mer än bidrag. Företagsledarna menar att kommunerna ska stå för ”hygien faktorer” såsom flygplats, väg, järnväg, service med mera eftersom företagen själva har fullt fokus på affärerna, produktion, kunder, ekonomi.

Avslutningsvis så beslutade industrikommunerna att den 2 juli genomföra ett seminarium om infrastruktur och tillväxt i samband med Almedalsveckan. Dessutom ska industrikommunerna medverka i den så kallade Industridagen i Sandviken den 30 september, som samlar industrin och arbetsmarknadens parter inom Industrirådet.

Dela gärna inlägget: