Site Overlay

Vad är nätverket för starka industrikommuner?

Vad är nätverket för starka industrikommuner eller som vi säger i dagligt tal ”Svenska industrikommuner”?

600.000 personer är direkt sysselsatta inom industrin och tar man även med de industrinära tjänsterna uppgår antalet till över 1 miljon. Den svenska industrin ger välbehövliga injektioner till svensk välfärd. Industrikommunerna som motor för svensk välfärd har betonats under senare år, inte minst av regeringen. Den internationellt konkurrensutsatta industrin är i dag den första att ta till sig ny teknik och ny kunskap.

Det vi ser idag som en tydlig utveckling är:

  • Den industriella förnyelsen pågår med full kraft. Ibland kallas den för ”Den fjärde industriella revolutionen” och ligger i framkant när det gäller att utnyttja digitalisering och resurseffektivisering.
  • Förnyelsen kan leda fram till en återindustrialisering i Europa. Svensk produktion tas nu tillbaka från låglöneländer i Asien för att med ny teknik och närhet mellan utveckling och produktion åter bli globalt konkurrenskraftig.De Svenska Industrikommunerna har en viktig roll att spela för att illustrera denna industriella verklighet som blir alltmer betydelsefull.

Industriell förnyelse handlar mycket om smart specialisering. De nordiska länderna uppfattas av omvärlden som vinnare i de innovationsprocesser som kan leda fram till smart specialisering. Sverige intar ofta en topprankad position. Det är viktigt för landets välfärd att denna bild blir mer känd och att vi som liten industrination förmår att bevara vår ledande ställning.

Smart specialisering skapas genom samarbete mellan en rad aktörer. Den svenska ofta mer informella arbetsstilen underlättar beslutsfattande där själva sakfrågan blir viktig och där den formella hierarkin kommer i andra hand. Vi framstår som mer benägna att ställa de svåra frågorna och utmana gamla traditioner.

Svensk industri kännetecknas av att ha en:

  • Organisationskultur som främjar samarbete och anpassning
  • Diversifierad industri baserad på kunskap
  • Kombination av slutproducenter och underleverantörer
  • Fördelaktig totalkostnad
  • Ett hållbart synsätt på resurseranvändning.

Det är viktigt att en liten exportdrivande nation som Sverige kan upprätthålla och helst förstärka denna bild. Sveriges Industrikommuner är beredda att medverka i arbetet för en allt smartare specialisering. Industrikommunerna kan göra det som utbildningsanordnare, som samverkanspartner till landets internationella investeringsrämjande verksamhet samt genom att stimulera framtagandet av praktikplatser.

Industrikommunernas roll som beställare, upphandlare, kravställare och samarbetspartners är ofta avgörande för att viktiga satsningar ska kunna realiseras. Det enskilda företaget kan långtifrån alltid ensamt få igång dessa värdeskapande processer.

De Svenska Industrikommunerna vill lyfta upp betydelsen av industrin för svensk välfärd i den svenska debatten. Detta görs bland annat under Almedalsveckan. Industrikommunerna kommer långsiktigt att påminna om att Sverige måste stärka sin näringspolitik. Det behövs en helt ny dialog mellan industrin och staten.

Sverige behöver en konkurrenskraftig industri i framtiden!

Dela gärna inlägget: